امروز    دوشنبه , 28/بهمن/1398  
 

منوی اصلی

گواهي نامه ها

گواهي نامه اعتبار بخشي

آمار بازديد از سايت

تعدا نمایش محتوا : 288097
 
ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه

شرح وظايف ستاد حاكميت باليني در دانشگاه ها

ستاد اجرایي حاکمیت خدمات بالینی دانشگاه‌ها

ستادی است که مسئول کلیه برنامه های علمی- فنی و اجرایی در جهت نهادینه شدن حاکمیت خدمات بالینی در دانشگاههای علوم پزشکی است.

اعضا ستاد (حداقل شامل اعضا زير بوده اما در هر دانشگاه با توجه به شرایط و صلاحدید رییس دانشگاه قابل افزایش است):

- ریاست دانشگاه (رییس ستاد)

- معاونت درمان دانشگاه (دبیر ستاد)

- معاونت آموزشی

- دو نفر ازاعضا هیئت علمی دانشگاه با حکم رییس دانشگاه

- دو تا 5 نفر ازکارشناسان توانمند و باتجربه معاونت درمان در بحث ارتقاء کیفیت

- دو رییس بیمارستان تحت پوشش دانشگاه

شرح وظایف ستاد اجرايی حاکمیت خدمات بالینی دانشگاه‌ها :

- سياست‌گذاري‌هاي منطقه‌اي ، تاييد و بومی سازی مبانی و مصادیق حاکمیت بالینی و اجرا و استقرار آن در سطح دانشگاه علوم پزشکی.

- توانمند سازی کارشناسان برجسته و آماده سازی آنان برای آموزش و برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی در حوزه دانشگاه با هماهنگی دبیرخانه حاكميت باليني مستقر در معاونت درمان وزارت بهداشت

- درگیر نمودن اعضا هیئت علمی دانشگاه در برنامه

- فراهم سازی و تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ارتقاي کیفیت درمان در بستر حاکمیت خدمات بالینی با استفاده از توان و ظرفیت دانشگاه

- نظارت فعال و مستمر بر اجرای مبانی و مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در مراکز درمانی تحت پوشش

- ایجاد همسویی و همدلی بین کلیه ذینفعان (مديران اعم از ارشد و مياني، كارشناسان، متخصصان و كاركنان) اجرای برنامه حاکمیت بالینی در دانشگاه

- تبادل اطلاعات و تجربيات در مسير اجراي برنامه با كميته علمي- فني دفتر حاكميت خدمات باليني در وزارت بهداشت و ارسال مستندات اين تجربيات به دبيرخانه حاكميت خدمات باليني

- آموزش روسا، مديران و كارشناسان بيمارستان هاي تحت پوشش با همكاري كارشناسان منتخب آموزش ديده كميته علمي-فني و ارسال گزارش آموزش ها به دبيرخانه حاكميت خدمات باليني در وزارت بهداشت

- ارسال گزارشات فصلي و ساليانه براساس فورمت كشوري به دبيرخانه حاكميت خدمات باليني در وزارت بهداشت