امروز    دوشنبه , 28/بهمن/1398  
 

منوی اصلی

گواهي نامه ها

گواهي نامه اعتبار بخشي

آمار بازديد از سايت

تعدا نمایش محتوا : 288105
 
دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان

شرح وظایف حاکمیت بالینی در بیمارستان ها

دفتر تعالی و حاکمیت بالینی در بیمارستان:

- فرهنگ سازی و جلب حمایت ذینفعان (خدمت دهنده و خدمت گيرنده) در بیمارستان

- نياز سنجي آموزشي، برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي منظم و مستمر دست اندركاران اجراي برنامه استقرار حاكميت خدمات باليني

- استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان

- نظارت و پايش مستمر و منظم بر نحوه استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان

- ثبت و نگهداري مستندات اجراي برنامه

- ارایه گزارشات مدون به ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه