امروز    يكشنبه , 06/بهمن/1398  
 

منوی اصلی

گواهي نامه ها

گواهي نامه اعتبار بخشي

آمار بازديد از سايت

تعدا نمایش محتوا : 285928
 
دفتر پرستاری و سوپروایزرها

پرستاری:

حرفه ای است تخصصی با نقش های چندگانه و دارای وظایف عمومی و اختصاصی. هدف پرستار ارائه خدمات پرستاری به بیماران و افراد نیازمند مراقبت، در طیف سلامت به جهت تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی می باشد.

دفتر پرستاری:

مرکز برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و هماهنگی فعالیت های پرستاری است که مسئولیت هماهنگی بخش درمان با سایر واحدها از قبیل پزشکی، پاراکلینیکی و ... را بر عهده دارد.

اداره واحد پرستاری بر عهده مدیر خدمات پرستاری (منيره خطيبي) می باشد که با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بر شرح وظایف پرسنل پرستاری، هوشبری، اتاق عمل نظارت دارد و با برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی به بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان می پردازد.

رسالت دفتر پرستاری:

ما كاركنان پرستاري بيمارستان امام حسين (ع) شاهرود، جوهره هر نوع تحول در سازمان را، در نگرشها و تمايلات دروني نظام ارزشي كاركنان مي دانيم لذا با تمسك به خداوند قادر متعال و با تكيه به اصول ارزشها و تعاليم اسلامي و ايراني خود، با اعتقاد ي راسخ خود را متعهد و مصمم به ايجاد تحول و بازگشت به ارزشهاي نوين و متعالي زير مي دانيم:

- روزي رسان خداوند منان است و مراجعان به بيمارستان ما، نيازمنداني هستند كه ما واسطه درمان آنان هستيم.

- خشنودي مراجعان موجب رضاي خداوند و ضامن بقاي روزي ما و امنيت شغلي ماست.

- كار و تلاش و وجدان كار نشانه كسب روزي حلال و درستكاري ماست.

- حفظ توسعه منافع ملي و ميهني و حقوق بيماران بخشي از تعهد قانوني، ملي و اجتماعي ماست.

- حفظ و توسعه نظم در امور پاكيزگي در بيمارستان و محيط زيست نشانه تعهد ماست.

- ارج نهادن به زحمات پزشكان و پرستاران و كاركنان نشانه رشد معرفت فرهنگي ماست.

- احترام به دانش و معلومات همكاران و انتقادپذيري و صراحت گفتار نشانه كمال همكاري ماست.

- مشاركت در حل مسائل بيمارستان و رعايت حقوق و منافع جمعي نشانه رشد عقل سازماني ماست.

- جلوگيري از رابطه سالاري و تملق پروري و ترفيع شايسته ترها ، نشانه رشد فرهنگ مديريتي ماست.

اهم برنامه های مدیر پرستاری:

- برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان.

- تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو.

- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت عفونت و ...).

- ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.

- برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت).

- انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.

- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی.

- بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری.

- رهبری و هدایت واحدهای ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی.

- تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات خط مشی ها.

سایر اعضا دفتر پرستاری به شرح زیر می باشد:

- سوپروایزر بالینی (آقاي عجمي).

- سوپروایزرآموزشي (لیلا دادور).

- سوپروایزر در گردش ( خانم صادق احمدي،خانم جاودی، آقای حسینی،آقاي رمضاني، آقاي عابدي، آقاي رييسيان نژاد، آقاي محمديان، ، آقاي صفري).

- کارشناس کنترل عفونت (آقاي صرافها).

در مجموعه دفتر پرستاری سوپروایزر آموزشی، سوپروایزر بالینی، کارشناس کنترل عفونت و مسؤولین محترم بخش ها یاریگر مدیر خدمات پرستاری جهت دستیابی به اهداف و خط مشی های تعیین شده می باشند.

چارت سازمانی دفتر پرستاری:

چارت دفتر پرستاري